لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

آزمون آدمک (گودیناف) آزمون هوش ( سن اجرا: از ۳ تا ۱۳ سال)


گودیناف آدمک،نقاشی گودیناف

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است.


آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده بسیاری کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار بانو آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که در سال ۱۹۲۰ در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فای(Fay) در این زمینه کار نموده است.

هدف:
مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است . همچنین این آزمون را زمانی به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می خواهیم هر چه سریعتر در خصوص درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم . علاوه بر این ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند خوبترین ابزار سنجش این آزمون می باشند.

دستور اجرا:
اجرای آزمون ساده است . به کودک گفته می گردد:” یک آدم ترسیم کن و هر چه می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش ” ، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی می بایست رعایت نمود:
۱- برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم . با مداد رنگی به سختی میتوان رسم نمود و اجزاء را تشخیص داد.

۲- اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی ضروری است که می بایست رعایت شود.

۳- کاغذ برای رسم نقاشی کودک می بایست حداقل ۳۰ × ۲۱ باشد.

۴- اجازه بدهید کودک چند عکس بکشد ، سپس خوبترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب نمایید.

۵- اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که می بایست به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه نمود.

روش نمره گذاری:
الف: برای هر یک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد یک نمره منظور فرمائید. به شرح ذیل:

۱- سر وجود داشته باشد .

۲- پا کشیده شده باشد .

۳- دست کشیده شده باشد .( یک یا هر دو دست)

۴- بدن کشیده شده باشد .

۵- طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد.

۶- شانه ها کشیده شده باشد.

۷- بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند.

۸- پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشند.

۹- گردن کشیده شده باشد.

۱۰- دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.

۱۱- چشمها کشیده شده باشد.

۱۲- بینی کشیده شده باشد.

۱۳- دهان کشیده شده باشد.

۱۴- دو لب دیده شود.

۱۵- سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد.

۱۶- موها کشیده شده باشد. ( جزئی ترین مقدار مو)

۱۷- موها کامل کشیده شده باشد.

۱۸- علامتی از لباس کشیده شده باشد.

۱۹- دو قطعه لباس کشیده شده باشد.

۲۰- تمام بدن پوشیده از لباس باشد.

۲۱- چهار قطعه لباس مشخص باشد . ( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و شلوار)

۲۲- لباس رسمی یا یونیفورم باشد . ( یونیفورم مدرسه هم نمره می گیرد)

۲۳- انگشتان کشیده شده باشد . ( هر اثری از انگشت کافی است)

۲۴- تعداد انگشتان درست باشد .

۲۵- شکل و قواره انگشتان درست باشد .

۲۶- شست متمایز باشد.

۲۷- دست متمایز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشیده شده باشد.)

۲۸- بازوها کشیده شده باشد .

۲۹- زانو کشیده شده باشد .

گودیناف آدمک،نقاشی گودیناف

مهمترین هدف آزمون گودیناف، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است

۳۰- تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .

۳۱- تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد.

۳۲- پاهای متناسب ، کشیده شده باشد.

۳۳- کف پا متناسب باشد.

۳۴- پاها متمایل به بالا نباشند.

۳۵- دستها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند.

۳۶- پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.

۳۷- هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد. ( دست نلرزیده باشد)

۳۸- هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد. ( نقاشی دقیق باشد)

۳۹- هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد)

۴۰- هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .

۴۱- هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .

۴۲- هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .

۴۳- گوشها کشیده شده باشد .

۴۴- تناسب گوشها حفظ شده باشد .

۴۵- مردمک چشم کشیده شده باشد .

۴۶- تناسب چشم حفظ شده باشد .

۴۷- در عکس ها نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.

۴۸- چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد .

۴۹- برآمدگی شانه در عکس نیمرخ معلوم باشد .

۵۰- نیمرخ ناقص باشد . ( یعنی تنه و نیمرخ ناقص)

۵۱- نیمرخ باشد .

روش محاسبه:
۱- نمرات داده شده را باهم جمع نمایید . ( مجموع از ۵۱ زیادتر تجاوز نمی نماید)

۲- با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره ۱) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می گردد . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

۳- اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال ۴۰ باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره ۱ ) نمره خام را پیدا نموده و سن عقلی کودک را که ۱۳ است، استخراج می نماییم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس ۱۳ ( که سن عقلی کودک است) را در عدد ۱۲ ( ماه) ضرب می نماییم. ( هر سال ۱۲ ماه دارد)

سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می نماییم . اگر آزمودنی به عنوان مثال ۱۰ سال و ۳ ماه داشته باشد ۱۰ را ضربدر ۱۲( هر سال ۱۲ ماه دارد) بعلاوه ۳ ( ماه) می نماییم نمره بدست آمده سن تقویمی کودک است. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم نموده وضربدر ۱۰۰ نموده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید. بدین صورت:

IQ = ۱۳ * ۱۲ * ۱۰۰ = ۱۲۶

۳+۱۲*۱۰

۴- سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره ۲) پیدا نمایید ، بهره هوشی کودک مشخص می گردد.

 

جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی

جدول شماره ۱

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

۱

۳-۳

۱۱

۹-۵

۲۱

۳-۸

۳۱

۹-۱۰

۲

۶-۳

۱۲

۰-۶

۲۲

۶-۸

۳۲

۰-۱۱

۳

۹-۲

۱۳

۳-۶

۲۳

۹-۸

۳۳

۳-۱۱

۴

۰-۴

۱۴

۶-۶

۲۴

۰-۹

۳۴

۶-۱۱

۵

۳-۴

۱۵

۹-۶

۲۵

۳-۹

۳۵

۹-۱۱

۶

۶-۴

۱۶

۰-۷

۲۶

۶-۹

۳۶

۰-۱۲

۷

۹-۴

۱۷

۳-۷

۲۷

۹-۹

۳۷

۳-۱۲

۸

۰-۵

۱۸

۶-۷

۲۸

۰-۱۰

۳۸

۶-۱۲

۹

۳-۵

۱۹

۹-۷

۲۹

۳-۱۰

۳۹

۹-۱۲

۱۰

۶-۵

۲۰

۰-۸

۳۰

۶-۱۰

۴۰

-۱۳

      

۵۱

بالاتر از ۱۳ سال

 

” جدول شماره ۲ “

طبقه بندی از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

۱۸۹-۱۷۰

تیز هوش

۱۶۹-۱۵۰

پر هوش

۱۴۹-۱۳۰

باهوش

۱۲۹-۱۱۰

متوسط

۱۰۹-۹۰

مرزی

۸۹-۸۰

مرزی ضعیف

۷۹-۷۰

کودن

۶۹-۵۰

کالیو

۴۹-۲۵

کانا

۲۵-۰

 

 

منبع:  ravanmoshaver.blogsky.comمنبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها