لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

حرکات اصلاحی زانوی خم (+عکس)


زانوی خم, حرکات اصلاحی زانوی خم,حرکات ورزشی برای درمان زانوی خم

حرکات اصلاحی زانوی خم (+عکس)
زانوی خم- عبارت است از خم بودن زانو که موجب می شود فرد هنگام ایستادن و راه رفتن با زانوی خم راه برود.

تشخیص:
1- خم بودن زانوها
2- عدم توانایی فرد درباز نمودن زانوها به صورت غیر فعال
3- محدودیت باز نمودن زانوها به صورت غیر فعال

 

زانوی خم, حرکات اصلاحی زانوی خم,حرکات ورزشی برای درمان زانوی خم

 

اصلاح:
1- فرد می نشیند و عمل بازکردن زانو را انجام می دهد و سعی می کند تا آنجا که ممکن است زانوها را باز کند این حرکت موجب کشش عضلات پشت زانو می شود. این عضلات درپشت ران هم تحت کشش هستند.
2- فرد طاقباز می خوابد (زانوها مختصری خم هستند) و سپس شروع به انجام حرکت درازونشست می کند به طوری که فرد بعد از بلند شدن از حالت خوابیده خود رابه سمت  جلو کشیده به طوری که دستها را از روی انگشتان پا رد کند این حرکت موجب کشش عضلات پشت ران می شود.

 

زانوی خم, حرکات اصلاحی زانوی خم,حرکات ورزشی برای درمان زانوی خم

3- فرد رو به شکم روی تخت می خوابد و وزنه ای به مچ پا می بندد (مچ پاها بیرون از تخت هستند) سپس پاها را شل می کند به طوری که وزنه تحت تاثیرنیروی جازبه به سمت پایین کشیده می شود و همراه با خود ساق پا را به پایین میکشد ودرجهت صاف کردن زانو عمل می کند.

 

زانوی خم, حرکات اصلاحی زانوی خم,حرکات ورزشی برای درمان زانوی خم

 

 تمرینات تقویتی:
تمرینات کششی موجب افزایش طول عضلات کوتاه شده و نهایتا دامنه حرکتی زانو را در جهت باز شدن فراهم می کند. برای اینکه بتوانیم دامنه حرکتی بدست آمده را نگهداری کنیم لازم است که عضله چهار سر را در این دامنه جدید تقویت نماییم:
1- فرد روی زمین نشسته و پاها را دراز می کند. حال عضله چهار سر را منقبض کرده و سعی می کند پشت زانو را به زمین نزدیکتر نماید. (هربار 5 ثانیه عضله رامنقبض نگه می دارد.)

 

زانوی خم, حرکات اصلاحی زانوی خم,حرکات ورزشی برای درمان زانوی خم

 
2- فرد روی زمین می نشیند و پاها را دراز می کند. حال سعی می کند تمرین شماره یک را تکرار نماید. با این تفاوت که مچ پاها راهم را بالا می برد تا علاوه بر ایجاد کشش میزان باز شدن زانو را افزایش می دهد و عضله چهارسر در دامنه بیشتری فعال شود.

 

زانوی خم, حرکات اصلاحی زانوی خم,حرکات ورزشی برای درمان زانوی خم

3- فرد روی صندلی می نشیند و سعی می کند با انقباض عضله چهارسر عمل باز کردن زانوها را انجام دهد و ابتکار را دردامنه های آخر باز کردن با تلاش و قدرت بیشتری دنبال کند تا عضله چهارسر در دامنه جدید به دست آمده تقویت شود. 
4- فرد تمرین شماره 3 را با اعمال مقاومت (بستن وزنه به مچ پا) انجام می دهد این تمرین موجب تقویت بیشتر عضله چهارسر را فراهم می آورد.
5- فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد و سعی می کند که زانوها را صاف نماید.
منبع : physicaledu.irمنبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها